Praktyka

Wybrane sprawy z zakresu spółek handlowych:

 • Przygotowanie   umowy o zakazie konkurencji dla zabezpieczenia interesów sp.  z o.o.
 • Sporządzenie dokumentacji związanej ze zbyciem praw i obowiązków w spółce jawnej  oraz zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Przygotowanie dokumentacji związanej ze zmianą członków zarządu w sp. z o.o.
 • Przygotowanie wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych sp. z o.o.
 • Rejestracja  spółek prawa handlowego.
 • Reprezentacja w sprawie roszczeń wierzycieli  spółki z o.o. w stosunku do członków zarządu sp. z o.o. ( art. 299 ksh )
 • Reprezentacja w postępowaniu o stwierdzenie nieważności uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Wybrane sprawy z zakresu prawa karnego:

 • Sporządzenie  wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ( tzw. „obroża elektroniczna”).
 • Sporządzenie zażalenia na umorzenie postępowania przygotowawczego.
 • Sporządzenie zażalenia na zastosowanie poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, tymczasowego aresztowania.
 • Reprezentacja  w postępowaniu dotyczącym prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.
 • Reprezentacja klienta w postępowaniu dotyczącym fałszowania dokumentów.
 • Reprezentacja w sprawie dotyczącej obrotu środkami odurzającymi.

Wybrane sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • Reprezentacja w postępowaniu o zapłatę kary umownej z tytułu niewywiązania się z umowy o roboty budowlane.
 • Reprezentacja w postępowaniu o zapłatę w związku z wadliwym wykonaniem mebli
 • Reprezentacja w postępowaniu o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczeniu usług transportowych.
 • Reprezentacja w sprawach  o zapłatę na podstawie wystawionych faktur za dostawę towarów.
 • Reprezentacja pracodawcy/pracownika w postępowaniu o zapłatę w związku z naruszeniem zakazu konkurencji.
 • Reprezentacja pracownika w postępowaniu o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
 • Reprezentacja w postępowaniu o sprostowanie świadectwa pracy.
 • Reprezentacja w postępowaniu rozwodowym.
 • Reprezentacja w postępowaniu w sprawie o alimenty na rzecz rodzica.
 • Reprezentacja w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków.
 • Sporządzenie  wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka.
 • Reprezentacja w postępowaniu o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

 

 

 • Reprezentacja w postępowaniu ze skargi paulińskiej.
 • Reprezentacja w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 • Reprezentacja w postępowaniu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
 • Reprezentacja  w postępowaniu o zwrot poniesionych nakładów z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 • Reprezentacja  postępowaniu o odszkodowanie z tytułu wyrządzenia szkody na osobie.
 • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie zaskarżenia wpisu w księdze wieczystej.
 • Sporządzenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu.
 • Reprezentacja w sprawie o zapłatę z powództwa operatora telefonicznego w związku z umową zawieraną przez telefon.
 • Reprezentacja w sprawie o podwyższenie emerytury.
 • Reprezentacja w sprawie o podział majątku po rozwiązaniu umowy spółki cywilnej.
 • Reprezentacja wierzyciela  w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.