Alimenty

Alimenty na dzieci

Alimenty  to środki, które służą do zaspokajania potrzeb najbliższej rodziny. Wyróżnić można alimenty na dzieci, ale, ale także na rzecz innych członków rodziny np. rozwiedzionego małżonka (w postępowaniu o rozwód lub w odrębnym postępowaniu o alimenty).

Pozew o alimenty

Aby uzyskać wyrok alimentacyjny konieczne jest napisanie pozwu o alimenty. Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do dochodzenia alimentów np. dla dziecka. Pozew o alimenty musi zawierać  wskazanie powoda np. dziecko, które będzie reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest nim rodzic).

Przy ustalaniu kwoty alimentów bierze się pod uwagę  uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej oraz majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do ich płacenia.  Na powyższe okoliczności trzeba przedstawić dowody:  dokumenty (np. faktury VAT), zeznania świadków, przesłuchanie stron.

Warto pamiętać, że w przypadku postępowania rozwodowego Sąd Okręgowy z urzędu orzeka o alimentach na dzieci (które są małoletnie).

Alimenty na dzieci są niezależne od tego, czy rodzice pozostawali w związku małżeńskim, czy też tworzyli nieformalny związek.

Pozew o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Istotną kwestią jest fakt, że wysokość alimentów może ulegać zmianie w zależności od potrzeb dziecka (z biegiem lat potrzeby dziecka rosną), czy też innej osoby uprawnionej do alimentów.

Do zmiany wysokości alimentów może doprowadzić także taka sytuacja, w której osobie zobowiązanej do płacenia alimentów (najczęściej rodzic) zmieniła się sytuacja finansowa (np. zobowiązany do uiszczania alimentów stracił pracę).

W przypadku woli podwyższenia lub obniżenia wysokości alimentów, koniecznym jest złożenie pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów do Sądu Rejonowego.

Istnieje też możliwość domagania się ustalenia, że obowiązek alimentacyjny ustał.

Kancelaria Adwokata pomoże zrozumieć, na czym polega procedura dochodzenia alimentów w sądzie, jakie są przesłanki otrzymania alimentów, czy też ich podwyższenia lub obniżenia. Adwokat wyjaśni, kiedy można domagać się uchylenia obowiązku alimentacyjnego, pomoże sporządzić pozew o alimenty lub też poprowadzi całość postępowania w sprawie o:

  • zasądzenie alimentów na rzecz dziecka
  • zasądzenie alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka
  • zasądzenie alimentów na rzecz rodziców lub dalszych zstępnych
  • o obniżenie lub podwyższenie alimentów
  • zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej alimentów, ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał.
Scroll to Top