Zniesienie współwłasności

Współwłasność

Obejmuje sytuacje, w której konkretna rzecz należy w sposób niepodzielny do kilku współwłaścicieli.

Rozróżnia się dwa rodzaje współwłasności:

  1. łączną –  obejmuje ona głównie majątek majątkowy małżeński lub spółki cywilnej.
  2. ułamkową – każdy z właścicieli posiada określony udział we własności rzeczy.

Istnieje możliwość zniesienia współwłasności ułamkowej.  Może to nastąpić w drodze porozumienia współwłaścicieli lub przed sądem. Postępowanie sądowe jest z reguły skomplikowane i długotrwałe z uwagi na skonfliktowane często strony, jak i brak zgodności co do wartości rzeczy (co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego).

Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności:

  1. podział wspólnej rzeczy z możliwością zasądzenia dopłat pieniężnych
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych
  3. sprzedaż rzeczy oraz podział uzyskanych kwot między współwłaścicieli.

Warto pamiętać, że roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu i może zostać podniesione przez uprawnionego w każdym czasie.

Ważne jest także, że na każdym etapie sprawy o zniesienie współwłasności można zawrzeć ugodę.

Kancelaria adwokata oferuje porady prawne obejmujące problematykę zniesienia współwłasności, a nadto oferuje reprezentację w sądzie. Reprezentacja w postępowaniu sądowym obejmuje sporządzenie wniosku o zniesienie współwłasności, przygotowanie wszystkich pism procesowych, wsparcie klienta przy kompletowaniu dokumentacji,  reprezentację na rozprawach, bieżący kontakt z klientem oraz przygotowanie go przed wystąpieniem w sądzie.  Do każdej sprawy Kancelaria podchodzi  z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej i przy zachowaniu całkowitej poufności.

Scroll to Top