Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

To środek odwoławczy składany od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub części i „przekazanie” sprawy do rozpoznania na rozprawie.

Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu. Sprzeciw wniesiony po upływie terminu albo którego braków pozwany nie usunął w terminie wskazanym przez sąd podlega odrzuceniu.

Od sprzeciwu nie pobiera się opłaty sądowej.

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku przysługuje mu powaga rzeczy osądzonej. Staje się także tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu w klauzulę pozwala na wszczęcie egzekucji komorniczej.

W sprzeciwie należy podnieść przede wszystkim zarzuty formalne (np. zarzut niewłaściwości sądu) oraz zarzuty merytoryczne (np. zarzut spełnienia świadczenia, zarzut przedawnienia).

W sprzeciwie powinno się również zawrzeć wszelkie twierdzenia co do stanu faktycznego oraz wskazać dowody na poparcie swojej tezy.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest skomplikowanym pismem procesowym, które może zaważyć na wyniku całego postępowania sądowego. W przypadku wątpliwości, czy sprzeciw jest sformułowany prawidłowo, warto skontaktować się z adwokatem.

Kancelaria Adwokacka adwokata specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń o zapłatę w postępowaniu cywilnym.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawie obejmuje sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty,  przygotowanie wszelkich dalszych pism procesowych, wsparcie klienta przy kompletowaniu dokumentacji,  reprezentację na rozprawach, bieżący kontakt z klientem oraz przygotowanie go przed wystąpieniem w sądzie.  Oferujemy również porady prawne w siedzibie Kancelarii lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Scroll to Top