Podział majątku małżonków

Wspólność majątkowa

Z momentem zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa małżeńska (wspólność majątkowa). Małżonkowie mogą jednak wspólność ustawową małżeńską rozszerzyć lub ograniczyć.

Co do zasady w trakcie trwania małżeństwa nie można przeprowadzić podziału majątku. Można go jednak przeprowadzić ustanawiając rozdzielność majątkową i sporządzając umowę majątkową małżeńską zwaną potocznie intercyzą.

Wspólność majątkowa małżeńska oznacza, że majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa jest wspólny. Do majątku wspólnego zaliczyć można: wynagrodzenie za pracę, oszczędności, ruchomości i nieruchomości, środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, dochody z majątku wspólnego, dochody z majątków osobistych małżonków np. czynsz za wynajem mieszkania będącego osobistą własnością męża lub żony.

Istnieje jednak majątek, który nie wchodzi do wspólności majątkowej małżeńskiej. Do majątku osobistego zaliczyć należy m.in.: rzeczy lub nieruchomości nabyte przed zawarciem małżeństwa, rzeczy lub nieruchomości otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowanie za utratę zdrowia, zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.

Jeżeli małżonków łączył ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej i w czasie trwania małżeństwa zgromadzili wspólny majątek, to wówczas po rozwodzie modą oni dokonać podział majątku małżeńskiego.

Sprawy o podział majątku są bardzo często bardzo uciążliwe i długotrwałe. Jest to spowodowane częstokroć konfliktem byłych małżonków, jak też problemach z wyceną i ustaleniem składu majątku wspólnego.

Wniosek o podział majątku do Sądu czy ugoda?

Najlepszym rozwiązaniem jest zatem wypracowanie porozumienia między byłymi małżonkami i dokonanie podziału majątku w drodze umowy (gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość umowa musi być zawarta przed notariuszem).

Czasem jednak wypracowanie porozumienia jest niemożliwe. Wówczas należy wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o podział majątku. Istnieje też możliwość dokonania podziału majątku w postępowaniu rozwodowym (Sądzie Okręgowym), ale tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Warto podkreślić, że Sąd Okręgowy podzieli majątek tylko wyjątkowo, gdy strony wypracowały porozumienie co do wspólnego majątku.

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 1.000 zł., natomiast gdy podział majątku zawiera zgodny plan podziału opłata 300 zł.

W razie braku porozumienia między byłymi małżonkami i konieczności przeprowadzania szeregu dowodów (np. opinii biegłych wyceniających np. mieszkania, czy samochód) postępowanie to będzie w rzeczywistości dużo droższe, niż opłata 1.000 zł.

Kancelaria Adwokacka adwokata Magdalena Krzesińskiej świadczy porady prawne w zakresie podziału majątku, prowadzi negocjacje w zakresie ugodowego podziału majątku wspólnego, przygotowuje umowy dotyczące podziału majątku wspólnego oraz reprezentuje w postępowaniach sądowych na każdym jej etapie.

Scroll to Top