Rozwód,
pozew o rozwód, wyrok rozwodowy

Rozwód, separacja

Jest z całą pewnością jedną z najtrudniejszych decyzji, przed jaką muszą stanąć małżonkowie. Małżonkowie powinni ją traktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest już szans na utrzymanie małżeństwa.

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie warto spróbować porozumieć się z małżonkiem. Niestety zdarza się, że małżonkowie nie są w stanie się pogodzić. Wówczas okazuje się, że rozwód jest jedynym rozwiązaniem. Częste kłótnie małżonków stanowią przykrą i stresogenną sytuację nie tylko dla nich samych,  ale głównie dla ich dzieci. Rozwód łączy się niestety także z koniecznością uregulowania kwestii majątkowych, w tym alimentów dla dzieci, dla małżonka, jak również podziału majątku.

Pozew o rozwód

Warunkiem pozwalającym na uzyskanie rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Rozwód można uzyskać tylko na drodze postępowania sądowego. W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie jeden z małżonków wnosi  pozew o rozwód do Sądu Okręgowego i uiszcza opłatę sądową w wysokości 600 zł.

Wyrok rozwodowy

W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga o:

  1. rozwodzie bez orzekania o winie małżonków, z wyłącznej winy jednego małżonka lub z winy obu małżonków
  2. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron (Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, powierzyć władzę jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej)
  3. alimentach na małoletnie dzieci
  4. ewentualnych alimentach dla małżonka
  5. kontaktach rodzica z dzieckiem (w przypadku złożenia takiego wniosku przez któregoś z małżonków)
  6. sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego przez rozwiedzionych małżonków
  7. podziale majątku wspólnego małżonków, ale tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu (Sąd może podjąć decyzję, że nie będzie orzekał o podziale majątku małżeńskiego).

Adwokat  pomoże małżonkom rozważającym rozwód w zrozumieniu, jak przebiega sprawa rozwodowa, jakie przesłanki sąd bierze pod uwagę oceniając, czy rozwód może być orzeczony, doradzi, kiedy zasadnym będzie żądanie rozwodu z orzekaniem o winie, wskaże różnicę między rozwodem z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie, a także między rozwodem, a separacją. Adwokat wskaże ponadto, kiedy Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, omówi również dodatkowe kwestie, które Sąd będzie rozstrzygał podczas postępowania rozwodowego tj. o: władzy rodzicielskiej nad dziećmi, miejscu zamieszkania dzieci, kontaktach rodziców z dziećmi, alimentach na dzieci i na małżonka, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, o regułach dotyczących podziału majątku małżeńskiego po rozwodzie.

W przypadku powierzenia nam swojej sprawy rozwodowej, pomożemy wspólnie przejść przez ten ciężki etap w sposób profesjonalny, a zarazem jak najmniej uciążliwy.

Kancelaria oferuje poprowadzenie całej sprawy rozwodowej począwszy od napisania pozwu po wydanie wyroku. Istnieje także możliwość pomocy w sporządzeniu samego pozwu o rozwód lub sporządzenia innego pisma procesowego w sprawie rozwodowej.

Scroll to Top