Pozew o zapłatę

Pozew

To pismo, w którym osoba mająca określone roszczenie domaga się od drugiej strony (pozwanego) zapłaty. Od wniesienia pozwu do sądu rozpoczyna się postępowanie sadowe.

Co powinien zawierać pozew?

Pozew powinien zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany
 2. imię i nazwisko lub nazwę stron, imię i nazwisko ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników wraz z adresami
 3. numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 4. oznaczenie wartości przedmiotu sporu
 5. oznaczenie rodzaju pisma – tj. pozew
 6. dokładnie określone żądanie – a zatem wskazanie, czego powód w rzeczywistości się domaga
 7. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie
 8. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności
 9. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
 10. wymienienie załączników.

Pozew składany jest wraz z odpisem dla strony przeciwnej oraz z odpisami załączników.

Pozew może dodatkowo zawierać wnioski o:

 • zabezpieczenie powództwa
 • przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda
 • nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 • wnioski o wezwanie na rozprawę świadków, ewentualnie biegłych
 • dokonanie oględzin
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Ważne jest, że wniesienie pozwu przerwa bieg przedawnienia roszczeń.

Od pozwu należy uiścić stosowną opłatę sądową lub złożyć  wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Pozew jest skomplikowanym pismem procesowym, które może zaważyć na wyniku całego postępowania sądowego. W przypadku wątpliwości, czy pozew o zapłatę jest sformułowany prawidłowo, warto skontaktować się z adwokatem.

Kancelaria Adwokacka adwokata Magdaleny Krzesińskiej specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń o zapłatę w postępowaniu cywilnym.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawie obejmuje sporządzenie pozwu o zapłatę przygotowanie wszystkich pism procesowych, wsparcie klienta przy kompletowaniu dokumentacji,  reprezentację na rozprawach, bieżący kontakt z klientem oraz przygotowanie go przed wystąpieniem w sądzie.  Oferujemy również porady prawne w siedzibie Kancelarii lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Scroll to Top