Dział spadku

Dział spadku Szczecin

Po uzyskaniu stwierdzeniu nabycia spadku lub po sporządzeniu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza należy dokonać działu spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców.

Wniosek o dział spadku

Dział spadku można osiągnąć za pomocą umowy między spadkobiercami w przypadku zgodnych stanowisk (gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, wówczas umowa musi być zawarta przed notariuszem). Gdy spadkobiercy nie są jednak w stanie porozumieć się, wówczas sprawę będzie rozstrzygał Sąd.

Z chwilą stwierdzenia nabycia spadku, pomiędzy spadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta trwa do momentu dokonania działu spadku. Sądowy dział spadku ma na celu zniesienie wspólności między spadkobiercami.

Wniosek o dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców w każdym czasie (nie ma ograniczenia terminem).

W postępowaniu tym Sąd ustala, co wchodzi w skład spadku i jaką wartość mają poszczególne jego składniki.

Wnioskodawca musi w swoim wniosku wskazać, jaki majątek wchodzi w skład spadku (np. nieruchomości, ruchomości, pieniądze) oraz zaproponować sposób jego podziału. Uczestnicy mogą oczywiście przedstawić inny sposób działu. Przez to sprawy o dział spadku są często trudne i czasochłonne. Dodatkowa trudność pojawia się wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, albowiem z uwagi na często pojawiający się spór co do jej wartości, koniecznym jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.

Jakie są możliwości dokonania działu spadku?

Trzeba wiedzieć, jakie są możliwe sposoby działu spadku.

Jest to:

  1. podział rzeczy w naturze pomiędzy spadkobierców
  2. przyznanie przedmiotu spadku jednemu ze spadkobierców  z jednoczesnym obowiązkiem spłat na rzecz pozostałych spadkobierców
  3. sprzedaż przedmiotów spadkowych i podzielenie między spadkobierców sumy uzyskanej ze sprzedaży

Warto pamiętać, że na każdym etapie sprawy o dział spadek można zawrzeć ugodę.

Kancelaria oferuje porady prawne obejmujące problematykę działu spadku, a nadto oferuje reprezentację w sprawach o dział spadku. Do każdej sprawy Kancelaria podchodzi  z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej i przy zachowaniu całkowitej poufności.

Scroll to Top