Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka zajmuje się kompleksową obsługą  prawną firm oraz  osób fizycznych, na zasadzie stałej współpracy, jak również poprzez prowadzenie indywidualnych spraw z różnych dziedzin prawa w zakresie:

1. PRAWA CYWILNEGO oferując m.in.:

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań (sprawy odszkodowawcze,  ubezpieczeniowe,  o zadośćuczynienie, darowizny, sprawy obejmujące kupno i sprzedaż, najem, dzierżawę)
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa własnościowego oraz  innych  praw rzeczowych  (nabycie oraz utrata prawa własności, zasiedzenie nieruchomości i  ruchomości, zasiedzenie służebności gruntowej i osobistej, przywrócenie naruszonego posiadania, zniesienie współwłasności, zapłata odszkodowania za bezprawne zajęcie i korzystanie  z nieruchomości,  eksmisja z lokalu, ustanowienie służebności drogi koniecznej)
 • prowadzenie negocjacji,  reprezentowanie przed sądem,  sporządzanie pism procesowych,  reprezentowanie  w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych (założenie, zmiana, wpis, wykreślenie) oraz  reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym

2. PRAWA GOSPODARCZEGO  oferując  m.in.:

 • stałą obsługę prawną  podmiotów gospodarczych oraz bieżące doradztwo
 • przygotowywanie i  opiniowanie umów, porozumień,  dokumentów handlowych
 •  usługi w zakresie zakładania, rejestrowania podmiotów gospodarczych,  w tym w szczególności  sporządzanie uchwał i umów,  rejestrowanie zmian w KRS oraz reprezentowanie  w KRS
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądem
 • sądowe i pozasądowe dochodzenie  należności od dłużnika, w tym uzyskiwanie tytułów wykonawczych, reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym ( uczestniczenie w czynnościach Komornika Sądowego, kontrola jego działań, wnoszenie środków zaskarżenia )
 • sporządzanie opinii prawnych i  analiz  dla podmiotów gospodarczych
 • reprezentowanie  Klienta w sporach z dłużnikami
 • uczestniczenie  w negocjacjach handlowych

3. PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO oferując  m.in.:

 • reprezentowanie w  sprawach rozwodowych i o ustanowienie separacji
 • reprezentowanie w  sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, rozliczenie konkubinatu
 • reprezentowanie w  sprawach dotyczących  władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem oraz  kontaktów uprawnionego z dzieckiem
 • reprezentowanie w  sprawach o alimenty ( na rzecz małoletnich dzieci, jak i na rzecz małżonka)
 • reprezentowanie w  sprawach z zakresu uzyskiwania zezwoleń na dokonanie czynności prawnych w zakresie zarządu majątkiem małoletniego
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwego małżeńskiego ustroju majątkowego, sporządzanie i analizę  umów majątkowych
 • reprezentowanie  w  sprawach dotyczących przysposobienia
 • prowadzenie mediacji, negocjacji,  reprezentowanie przed sądem,  sporządzanie pism procesowych

4. PRAWA SPADKOWEGO oferując  m.in:

 • reprezentowanie w  sprawach z zakresu stwierdzenia  nabycia spadku, działu spadku, dochodzenia zachowku
 • prowadzenie mediacji, negocjacji,  reprezentowanie przed sądem,  sporządzanie pism procesowych

 5. PRAWA  PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH oferując  m.in.:

 • reprezentowanie  pracodawcy, w tym przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, projektów dokumentów  z zakresu prawa pracy (  umów o pracę, umów w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę)
 • reprezentowanie pracownika (w szczególności w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, wypadku przy pracy, mobbingu, dyskryminacji)
 • reprezentowanie ubezpieczonych w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie mediacji, negocjacji,  reprezentowanie przed sądem,  sporządzanie pism procesowych

6. PRAWA KARNEGO oferując m.in.:

 • obronę  w sprawach karnych,  karno-skarbowych, wykroczeniowych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przygotowawczym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przygotowawczym, występowanie w imieniu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego (w szczególności zniesławienie, znieważenie)
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, pozwów cywilnych w postępowaniu karnym, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego
 • reprezentowanie w sprawach  związanych z wykonaniem kary ( w szczególności   sporządzanie  wniosków o wyrażenie  zgody na widzenie, otrzymanie przepustki , wniosków o odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary,  wniosków w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, wstrzymania wykonania kary,  dozoru elektronicznego)
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu odszkodowań za bezpodstawne skazanie

7. PRAWA  ADMINISTRACYJNEGO  oferując m.in.:

 • przygotowywanie  odwołań od decyzji organów administracji,  skarg na bezczynność,  zażaleń na postanowienia, wniosków oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,  skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • przygotowywanie  opinii prawnych z dziedziny prawa administracyjnego
 • reprezentowanie  przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz  Naczelnym Sądem Administracyjnym