Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm oraz osób fizycznych, na zasadzie stałej współpracy, jak również poprzez prowadzenie indywidualnych spraw z różnych dziedzin prawa w zakresie:

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań (sprawy odszkodowawcze, ubezpieczeniowe, o zadośćuczynienie, darowizny, sprawy obejmujące kupno i sprzedaż, najem, dzierżawę)
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa własnościowego oraz innych praw rzeczowych (nabycie oraz utrata prawa własności, zasiedzenie nieruchomości i ruchomości, zasiedzenie służebności gruntowej i osobistej, eksmisja z lokalu, ustanowienie służebności drogi koniecznej)
 • prowadzenie negocjacji, reprezentowanie przed sądem, sporządzanie pism procesowych, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych (założenie, zmiana, wykreślenie) oraz reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz bieżące doradztwo
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, porozumień, dokumentów handlowych
 • usługi w zakresie zakładania, rejestrowania podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności sporządzenie uchwał i umów, rejestrowanie zmian w KRS oraz reprezentowanie w KRS
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądem
 • sądowe i pozasądowe dochodzenie należności od dłużnika, w tym uzyskiwanie tytułów wykonawczych, reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym (uczestniczenie w czynnościach Komornika Sądowego, kontrola jego działań, wnoszenie środków zaskarżenia)
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz dla podmiotów gospodarczych
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami
 • uczestniczenie w negocjacjach handlowych 
 • reprezentowanie w sprawach rozwodowych i o ustanowieniu separacji
 • reprezentowanie w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, rozliczenie konkubinatu
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem oraz kontaktów uprawnionego z dzieckiem
 • reprezentowanie w sprawach o alimenty (na rzecz małoletnich dzieci, jak i na rzecz małżonka)
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu uzyskiwania zezwoleń na dokonanie czynności prawnych w zakresie zarządu majątkiem małoletniego
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwego małżeńskiego ustroju majątkowego, sporządzanie i analizę umów majątkowych
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących przysposobienia
 • prowadzenie mediacji, negocjacji, reprezentowanie przed sądem, sporządzenie pism procesowych
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, dochodzenia zachowku
 • prowadzenie mediacji, negocjacji, reprezentowanie przed sądem, sporządzenie pism procesowych
 • reprezentowanie pracodawcy, w tym przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzenia, projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (umów o pracę, umów w przedmiocie odpowiedzialności materialnej pracowników, umów o zakazie konkurencji, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę)
 • reprezentowanie pracownika (w szczególności w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, wypadku przy pracy, mobbingu, dyskryminacji)
 • reprezentowanie ubezpieczonych w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie mediacji, negocjacji, reprezentowanie przed sądem, sporządzenie pism procesowych
 • obronę w sprawach karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przygotowawczym
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i przygotowawczym, występowanie w imieniu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego (w szczególności zniesławienie, znieważenie) 
 • sporządzenie zawiadomień o podejrzeniu popełnionego przestępstwa lub wykroczenia, pozwów cywilnych w postępowaniu karnym, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego
 • reprezentowanie w sprawach związanych z wykonaniem kary (w szczególności sporządzanie wniosków o wyrażenie zgody na widzenie, otrzymanie przepustki, wniosków o odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary, wniosków w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, wstrzymania wykonania kary, dozoru elektronicznego)
 • reprezentowanie w sprawach z zakresu odszkodowań za bezpodstawne skazanie
 • przygotowanie odwołań od decyzji organów administracji, skarg na bezczynność, zażaleń na postanowienia, wniosków oraz skarg do wojewódzkich sadów administracyjnych, skarg kasacyjnych od Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • przygotowanie opinii prawnych z dziedziny prawa administracyjnego
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
Scroll to Top