Władza rodzicielska

Każdy rodzic posiada liczne prawa i obowiązki związane ze swoimi dziećmi

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powstaje z chwilą urodzenia dziecka i trwa do osiągnięcia przez nie pełnoletniości.

Władza rodzicielska dla obojga rodziców

W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to wówczas każdy z nich jest jednocześnie zobowiązany i uprawniony do jej wykonywania. Oznacza to, że rodzic samodzielnie może podejmować decyzje dotyczące spraw dziecka. Jednak w sprawach istotnych dla małoletniego decyzje powinny być podejmowane przez rodziców wspólnie. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że do istotnych spraw dziecka zaliczyć należy przykładowo wybór imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły, sposobu leczenia, wyjazd dziecka za granicę. W sytuacji, gdy każde z rodziców mają pełną władzę rodzicielską, ale nie potrafią oni porozumieć się w istotnej dla dziecka sprawie, wówczas decyzję tę podejmuje Sąd kierując się dobrem małoletniego. Taka sama sytuacja zachodzi wówczas, gdy jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, ale nie zgadza się na podjęcie istotnej dla dziecka decyzji, którą chce podjąć drugi rodzic.

Władza rodzicielska dla jednego rodzica

Istnieją również sytuacje, w których władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku gdy drugi rodzic nie żyje lub gdy nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a także gdy  rodzic został władzy rodzicielskiej pozbawiony lub  jego władza rodzicielska jest zawieszona.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego rodzica

Istnieje też możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy jednoczesnym powierzeniu władzy drugiemu rodzicowi. Ma to miejsce najczęściej wówczas, gdy rodzice dziecka rozstali się lub rozwiedli. Władza może zostać ograniczona również w przypadku istnienia zagrożenia dobra dziecka. Sąd rodzinny może wówczas nałożyć na rodziców określone obowiązki po to, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy dziecka.

Sprawa dotycząca władzy rodzicielskiej w sądzie

Władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi uregulować można w postępowaniu rozwodowym przed Sądem Okręgowym (Sąd w tym postępowaniu musi orzec o władzy rodzicielskiej nad dziećmi) lub w odrębnym procesie toczącym się przed Sądem Rejonowym.

W przypadku konieczności uregulowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi pomoc prawna może okazać się konieczna.

Kancelaria adwokata oferuje pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych, w tym związaną z władzą rodzicielską.

Kancelaria oferuje poprowadzenie całej sprawy rozwodowej począwszy od napisania pozwu po wydanie wyroku. Istnieje także możliwość pomocy w sporządzeniu jedynie wniosku o uregulowanie władzy rodzicielskiej.

Scroll to Top